Obchodné podmienky JUVAMED s.r.o.


1. Úvodné ustanovenia
 
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.juvamed.sk Internetový obchod prevádzkuje JUVAMED s.r.o., Cukrovarská 1907/2, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len predávajúci).
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu.
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia obchodnými podmienkami vytvorenými predávajúcim, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
 
 
2. Objednávanie

Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom: na našej stránke v sekcii E-shop si kupujúci môže vybrať z 5 základných kategórií tovaru: Liečivé bylinky, Čaje, Bylinné produkty, Kozmetika a Doplnkový sortiment. Po kliknutí na vybranú kategóriu tovaru sa zobrazia jej podkategórie, kde sa kupujúcemu ponúknu ďalšie možnosti výberu. Po vybratí položky si môže kupujúci prečítať viac informácií o výrobku, prípadne si ho objednať. Zmenu počtu kusov je nutné v objednávke potvrdiť. Položky je možné z nákupného košíka kedykoľvek vybrať, kliknutím na ikonu „Zmazať“. Kupujúci po vybratí položky môže pokračovať v nákupe alebo ukončiť nákup kliknutím na ikonu „Objednať“. Po objednaní tovaru je nutné vyplniť povinné údaje objednávateľa (platcu). Spôsob doručenia bude expresná balíková služba a spôsob platby dobierka. Pokiaľ fakturačná adresa (objednávateľ-platca) nie je zhodná s adresou dodania (adresát), musí kupujúci vyplniť aj povinné údaje adresáta. Zhodu adries stačí potvrdiť kliknutím na ikonu „Dodacia adresa bude rovnaká“. V poslednom kroku má kupujúci povinnosť si skontrolovať správnosť údajov na objednávke a záväznú objednávku potvrdí jej odoslaním. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci okamžite spätné potvrdenie objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú v objednávke uviedol.
V prípade, že po odoslaní objednávky kupujúci nedostane automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, je nutné nás kontaktovať na adrese objednavky@juvamed.sk
 
 
3. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 
Nezodpovedáme za:
 • Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.


4. Povinnosti kupujúceho

Zákazník sa zaväzuje:
 • Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • Ak si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 
5. Ceny tovaru a prepravného

E-shop je rozdelený na maloobchod (konečný spotrebiteľ) a veľkoobchod (registrácia cez IČO).

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a platia pre konečného spotrebiľa (maloobchod). Pre veľkoobchod zaoberajúci sa čajmi a liečivými bylinami platia ceny veľkoobchodné (po registrácii cez IČO). Ceny sú uvedené v eurách. Cena v slovenských korunách je len informatívna, prepočítaná konverzným kurzom 30,126 Sk = 1 €. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH).

Konečný spotrebiteľ (maloobchod):
Pri objednávke do 35 Eur s DPH sa účtuje prepravné a balné vo výške 4,30 Eur s DPH.
Pri objednávke nad 35 Eur s DPH sa prepravné a balné neúčtuje.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je priložená ku každej zásielke, a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list.

Veľkoobchod - registrácie cez IČO, len pre živnostníkov a firmy, ktorých činnosť súvisí s predajom bylín a čajov akými sú napr. bio predajne, zdravé výživy, herby a lekárne.  
Pri objednávke do 70 Eur s DPH sa účtuje prepravné a balné vo výške 5,80 s DPH.
Pri objednávke nad 70 Eur s DPH sa prepravné a balné neúčtuje.
6. Dodacie podmienky

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom kuriérskej služby. Dodacia lehota je 3 až 5 dní. Tovar je expedovaný počas prac. dní do 48 hodín od objednania na adresu uvedenú kupujúcim a posiela sa ako balík na dobierku. Lehota 48 hodín sa nevzťahuje na objednávky zaslané cez dni prac. voľna a prac. pokoja, tieto budú vybavené až v nasledujúci prac. deň. Platba za tovar sa uskutočňuje v hotovosti pri preberaní zásielky kuriérovi. V prípade, že objednaný tovar nie je momentálne skladom, predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky. Tovar dodávame len v rámci SR!
 

 
7. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od zaslania objednávky predávajúcemu. Po tejto dobe predávajúci začne objednávku vybavovať. Zrušenie objednávky je nutné v stanovenom čase nahlásiť na tel. číslo: 047/5631 765, 5631 901 alebo e-mailom na adresu: objednavky@juvamed.sk. Obratom bude kupujúcemu zaslané potvrdenie o zrušení objednávky.8. Vrátenie tovaru

Zákazník môže vrátiť tovar iba v prípadoch ak:
- dostal iný tovar ako je vystavený na doklade,
- dostal iný tovar ako si objednal.
Tovar je možné vrátiť iba nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.

 
9. Reklamácie

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s podmienkami reklamácie internetového obchodu www.juvamed.sk a právnym poriadkom platným v SR. Tovar sa dá reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamácie na tel. čísle 047/5631 765, 5631 901 alebo na adrese objednavky@juvamed.sk.
Postup pri reklamácii
  1. informujte nás o zistených chybách tovaru telefonicky alebo e-mailom (popíšte o akú chybu sa jedná a ako sa prejavuje)
  2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
  3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
  4. k reklamácii je nutné priložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého chyby sú reklamované.
Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O možnostiach riešenia reklamácie a o jej výsledku bude predávajúci kupujúceho informovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodnú inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Predávajúci neuzná reklamáciu v prípade, že k poškodeniu zásielky došlo neodbornou manipuláciou počas prepravy tovaru prepravnou spoločnosťou a kupujúci ju aj napriek viditeľnému poškodeniu prebral. V prípade viditeľného poškodenia zásielky, odporúčame kupujúcemu zásielku neprevziať a reklamáciu si uplatniť u prepravcu hneď pri preberaní tovaru. Prevzatím viditeľne poškodenej zásielky, prechádza zodpovednosť za dodaný tovar na kupujúceho.

 
10. Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia objednávky je potrebné evidovať osobné údaje kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára kupujúci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho. Kedykoľvek je možné tento súhlas písomne odvolať. Predávajúci sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi kupujúceho v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

 
11. Záverečné ustanovenia

a) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
b) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky prijíma platné ceny objednaného tovaru vrátane dobierky uvedeného v podmienkach internetového obchodu www.juvamed.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
c) Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavca 1 obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa práva a povinnosti obchodným zákonníkom, čiže jeho ust. § 409.